GGC จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (E-AGM)

01 เมษายน 2565

(1 เมษายน 2565) ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อชี้แจงถึงผลการดำเนินธุรกิจในปี 2564 และแผนการเติบโตของ บริษัทฯ ในอนาคต การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเดอะ ซินเนอร์ยี่ ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนยเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร C

สำหรับการจัดงานในปีนี้ GGCHได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและให้ผู้ร่วมงานทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19