GGC จัดกิจกรรม Analyst Meeting & Opportunity Day ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2565

09 มีนาคม 2566

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำโดย นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายปิยะ สุริย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชยกิจ นางสาววัลภา โสภิสเขื่อนขันธ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานการเงินและบัญชี ร่วมแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2565 แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ผ่านกิจกรรม Analyst Meeting เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 และกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน Opportunity Day เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

KEY HIGHLIGHTS

ผลประกอบการประจำปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 25,084 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 20% และมี Adjusted EBITDA จำนวน 2,125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90% ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจาก Stock Loss & NRV จำนวน 393 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 953ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 623 ล้านบาท หรือ 189%

รางวัลและความสำเร็จของ GGC ตลอดปี 2565 ของบริษัทฯ

 • การจัดอันดับเครดิตองค์กรเป็นครั้งแรกจาก FITCH Rating เปิดตัวที่ระดับ “A-”
  บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ระยะยาว ที่ระดับ 'A-(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด สะท้อนถึงความสามารถและความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ
 • ผลการประเมิน CarbonlDisclosure Project (CDP) ประจำปี 2565 ในระดับ A- (A-Level)
  บริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน ระดับ A- หรือเทียบเท่า Leadership Levelศด้านการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)ษจากองค์กรประเมินความยั่งยืนที่มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลและเป็นที่น่าเชื่อถือในระดับสากล Carbon Disclosure Project (CDP) ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นระดับที่ขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ระดับ C Awareness Level)
 • รางวัล Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV
  บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัล โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม(Eco Factory plus Social Value: Eco Factory +SV) ในระดับ Gold Plus หรือ ระดับสูงสุดประจำปี 2565 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัล Sustainability Disclosure Award
  บริษัทฯ ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 ประเภทที่ 1 รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) เป็นปีที่ 3lจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการสากลของ Global Reporting Initiative (GRI)
 • รางวัล CSR-DIW Continuous Award
  บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความตั้งใจจริงในการรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) อย่างแท้จริง รวมไปถึงรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในเกณฑ์ "ดีเลิศ" หรือ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลธงขาวดาวทองและธงขาวดาวเขียวประจำปี 2565 เป็นต้น

สำหรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัทฯ

โครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่สำหรับขึ้นงานโครงการและระบบต่างๆ เพื่อรองรับโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพรายใหญ่อย่าง NatureWorks และเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี พร้อมร่วมพิธี “วางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2” (Polylactic Acid หรือ PLA) ของ NatureWorks ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ ระยะที่ 2 ซึ่งโรงงานพลาสติกชีวภาพโพลิแลกติกแอซิดแห่งที่ 2 นี้ จัดเป็นโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีพลาสติกชีวภาพอันดับหนึ่งของโลก และใช้น้ำตาลจากอ้อยของเกษตรกรในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิต Lactic Acid เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการใช้วัสดุที่ยั่งยืน โดยมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 20,000 ล้านบาท