GGC ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (S-POPP)

17 มีนาคม 2566

(10 มีนาคม 2566) นางบุษฎา สีมา ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานกิจการองค์กรและเลขานุการบริษัท บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ ให้เป็นผู้แทนในการต้อนรับ H.E.Mr.Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยและคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Sustainable Palm Oil Production and Procurement หรือ S-POPP) ณ บริษัท ปาล์มพันล้าน จำกัด จังหวัดกระบี่

สำหรับการเยี่ยมชมการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ทางคณะผู้บริหารได้แนะนำความร่วมมือในการดำเนินโครงการการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Sustainable Palm Oil Production and Procurement หรือ S-POPP) แก่เอกอัครราชทูตและคณะ พร้อมทั้งพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะที่ GGC เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและให้ได้การยอมรับในระดับสากล โดย GGC มุ่งสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้แก่ภาคเกษตรกรรมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดห่วงโซ่คุณค่า