GGC คว้า 2 รางวัล “ธงขาวดาวทอง และธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2565”

10 สิงหาคม 2566

(9 สิงหาคม 2566) นายทศพร เพียรชอบ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง เป็นตัวแทนผู้บริหารของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ขึ้นรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวทอง) จากนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย เหลืองอร่าม ผู้จัดการส่วน หน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ขึ้นรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ธงขาว-ดาวเขียว) จากนายพรเทพ ภูริพัฒน์ รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ 3) ในงาน "พิธีมอบธง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ประจำปี 2565” ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

รางวัลธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) มอบให้กับสถานประกอบการที่มีการรักษามาตรฐานในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องนับจากปีที่มีการประเมินตั้งแต่ปี 2556-2565 โดยปีนี้ GGC ได้รับรางวัลธงขาว-ดาวทอง (Gold Star Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และรางวัลธงขาว-ดาวเขียว (Green Star Award) มอบให้กับสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดย GGC ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 10