GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

21 พฤศจิกายน 2565

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ดำเนินโครงการ GGC สร้างด้วยใจ ไปด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่คนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนกิจกรรม CSR ที่พนักงานนำเสนอในการพัฒนาชุมชน โดยหน่วยงาน G-CC-SB จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและพนักงานกับคนในชุมชน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการพัฒนาปรับปรุง ทาสีโครงหลังคาสนามเด็กเล่น อาคาร เสาธงชาติ ลานจัดกิจกรรม และซ่อมบำรุงไฟรอบรั้ว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสายงาน OE-EM ในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี