GGC ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต เยี่ยมชมกระบวนการผลิต เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้จากห้องเรียน สู่วิชาชีพในอนาคต

22 มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายกัมพล ชัยกิจโกสีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ และนายจักรกฤช รังสิมานพ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร ร่วมให้การต้อนคณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) และการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ของ GGC

และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 หน่วยงาน Performance Management และหน่วยงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายภาพรวมของกระบวนการผลิต รวมทั้งการจัดการและบริหารโรงงานของบริษัทฯ

การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดสู่วิชาชีพต่อไปในอนาคต