GGC CSR Role Model ยกย่องและเชิดชูพนักงานที่มีใจเป็นจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

20 กุมภาพันธ์ 2567

(14 กุมภาพันธ์ 2567) นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC มอบโล่ CSR Role Model ยกย่องและเชิดชูพนักงานที่มีใจเป็นจิตอาสา และมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี ทั้งในนามบุคคลและหน่วยงาน ณ โรงงานเมทิลเอสเทอร์ แห่งที่ 1 อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

โครงการ CSR Role Model มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกย่องให้พนักงานเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ให้พนักงานได้เกิดความภาคภูมิใจ ร่วมกันขับเคลื่อน Global Green DNA ของบริษัทฯ ในการสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม