GGC สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

22 เมษายน 2567

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง และเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 10 – 21 เมษายน 2567 โดยในปีนี้ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนดังกล่าว ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเติบโตคู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน