นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานกรรมการ


อายุ: 53 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง:
 • 6 พฤศจิกายน 2562
 • 21 ตุลาคม 2563 (ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม
 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering, University of Houston, U.S.A.
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 (วตท. 30) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • หลักสูตร Leadership Development Program (LDP 3) รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning Institute)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ. 60) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
 • หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 21/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 119/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง
 • ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง
 • ประธานกรรมการ บริษัท GC International Corporation
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America LLC
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC America Corporation
 • ประธานกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ: 11 แห่ง
 • กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
 • ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน
 • อุปนายก (ด้านสนับสนุน) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี
 • กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • กรรมการ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
 • ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

ประสบการณ์การทำงาน
 • 31 ต.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2563

  กรรมการ บริษัท GC International Corporation

 • 9 ก.ย. 2551 - 31 ส.ค. 2563

  กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited

 • 6 พ.ย. 2562 - 20 ต.ค. 2563

  กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • พ.ค. 2560 - ม.ค. 2563

  กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จำกัด

 • เม.ย. 2560 - ก.ย. 2562

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 • ก.ค. 2558 - ก.ย. 2562

  กรรมการ และ President & CEO บริษัท PTTGC America Corporation

 • เม.ย. 2558 - ก.ย. 2562

  กรรมการ บริษัท PTTGC Innovation America Corporation

 • ก.พ. 2558 - ก.ย. 2562

  กรรมการ บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.

 • ม.ค. 2558 - ก.ย. 2562

  กรรมการ บริษัท Vencorex Holding

 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562

  กรรมการ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

 • พ.ย. 2551 - ก.ย. 2562

  กรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd.

 • ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561

  กรรมการ NatureWorks LLC

 • ก.ย. 2557 - ธ.ค. 2561

  กรรมการ บริษัท GC International Corporation (เดิมบริษัท PTTGC International (USA) Inc.)

 • ต.ค. 2557 - มี.ค. 2560

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน International Business Operations บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)


จำนวนการถือหุ้น
 • ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มี