GGC ร่วมปฏิญาณ ต่อต้านทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
06 กันยายน 2562

GGC ร่วมปฏิญาณ ต่อต้านทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน

GGC ร่วมกิจกรรม Q2/2019 Opportunity Day
05 กันยายน 2562

GGC ร่วมกิจกรรม Q2/2019 Opportunity Day

GGC ตอกย้ำ ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว คว้ารางวัล Green Industry Level Green Industry Level 5 ปี 2562
05 กันยายน 2562

GGC ตอกย้ำ ความเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว คว้ารางวัล Green Industry Level Green Industry Level 5 ปี 2562

GGC คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
21 สิงหาคม 2562

GGC คว้ารางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

GGC จัด Analyst Meeting Q2/2562
14 สิงหาคม 2562

GGC จัด Analyst Meeting Q2/2562

GGC ร่วมงาน PTT Group Big Cleaning Day 201 9
01 สิงหาคม 2562

GGC ร่วมงาน PTT Group Big Cleaning Day 201 9

GGC รับรางวัล “ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตราฐานเออีโอ”
30 กรกฎาคม 2562

GGC รับรางวัล “ใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตราฐานเออีโอ”

กรรมการผู้จัดการ GGC ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล
23 กรกฎาคม 2562

กรรมการผู้จัดการ GGC ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคล

คณะกรรมการบริษัท GGC อนุมัติแผน 10 ปี ชูธง Leading Green Company
20 กรกฎาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท GGC อนุมัติแผน 10 ปี ชูธง Leading Green Company